กลับหน้าหลัก 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ โปรแกรมวิชา โรงเรียนเดิม วัน/เวลา
1 เด็กหญิง ศิรินิพิษฐา   ทาศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 16 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 08:40:50am
2 เด็กหญิง กนกอร   จรรยากรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 31 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม 2022/03/08 08:50:04am
3 เด็กหญิง ชญานิน   นรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 6 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 08:54:50am
4 เด็กชาย รมณ   เพียรสุขเวช มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 28 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 08:59:58am
5 เด็กชาย เจษฎา   ผาป้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:12:40am
6 เด็กชาย ณัฐภณ   สุคนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:18:39am
7 เด็กหญิง จิรชยา   ขยายวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 รุ้งอรุณศึกษา 2022/03/08 09:18:02am
8 เด็กชาย ปิยะวัฒน์   ห้องหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 18 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:11:10am
9 เด็กชาย ณภัทร   พิลารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 9 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:13:27am
10 เด็กหญิง ฑุลิกา   รูปพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022/03/08 09:07:36am
11 เด็กชาย กิตติศักดิ์   พิริยะพงศธร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 34 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:10:45am
12 เด็กชาย ยศกร   คงเเสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 5 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:17:35am
13 เด็กหญิง ณัฐกัญญา   วามะกันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:18:50am
14 เด็กชาย อทิลักษณ์   เสือนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 13 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 09:30:08am
15 เด็กหญิง ณชลนิภา   ม่วงอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 9 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านหนองมุก 2022/03/08 09:19:38am
16 เด็กชาย พีรพัฒน์   เเสนสี มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 29 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:16:41am
17 เด็กชาย พัชรพล    สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 28 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:23:38am
18 เด็กหญิง อชิรญาณ์   เสงี่ยมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 23 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:31:38am
19 เด็กหญิง อิสรีย์   นักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 27 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 วัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2022/03/08 09:10:23am
20 เด็กหญิง ตีรณา   บัวละออ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 17 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 ฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ 2022/03/08 09:30:09am
21 เด็กชาย ทักษ์ดนัย   คนคง มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:18:10am
22 เด็กชาย วัธนกิติ์   ลิ้มจิตรกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 3 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:25:18am
23 เด็กชาย ยสินทร   สุภะนานัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 17 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2022/03/08 09:30:40am
24 เด็กชาย ธิติกาญจน์   แห่งธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 31 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 09:26:16am
25 เด็กหญิง ณัฐกมล   ทัดศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 36 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 09:30:18am
26 เด็กหญิง กัญญาภัทร   วรรณพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 27 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:27:48am
27 เด็กหญิง นภัสกนก   กนกหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 21 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2022/03/08 09:31:42am
28 เด็กหญิง เบญจพร   พินธุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 7 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:29:53am
29 เด็กหญิง พิชชาภา   เพ็ชร์ภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 18 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:33:14am
30 เด็กหญิง จรรยภรณ์   พูลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 12 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ 2022/03/08 09:23:26am
31 เด็กชาย รังสิมันตุ์   คำหมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 14 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:36:00am
32 เด็กหญิง บุญญตา   ศรีหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 16 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านหนองหิน 2022/03/08 09:19:24am
33 เด็กหญิง สุทธิมนต์   ฝาระมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 36 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:06:05am
34 เด็กหญิง กุลสิณี   ยอดกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 32 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 09:35:53am
35 เด็กหญิง วณันญา   สกุลวา มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 1 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:22:56am
36 เด็กชาย ทรงพล   นนทะการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 1 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:42:24am
37 เด็กชาย นิธิชัย   อัจฉฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 31 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 บ้านดงกระชู 2022/03/08 09:44:11am
38 เด็กชาย คิมหันต์   บุญฤทธิเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 11 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:42:52am
39 เด็กชาย คุณานนท์   รัตนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 29 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:41:29am
40 เด็กหญิง ศิริกัญญา   แม้นศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 19 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:35:58am
41 เด็กชาย วิชญ์สรัลธรรม   เถาว์แสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 15 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:43:01am
42 เด็กชาย รัชชานนท์   กัญญาบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 2022/03/08 09:53:08am
43 เด็กหญิง พิมพ์นิภา   มะยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 16 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:43:58am
44 เด็กชาย นิธิวิทย์   แก่นคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 เทศบาล 2 หนองบัว 2022/03/08 09:48:26am
45 เด็กหญิง อัลวรา    ดาขรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 7 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 09:40:13am
46 เด็กหญิง พีรดา   มั่นคง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 22 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 สุรัสวดี 2022/03/08 09:42:37am
47 เด็กหญิง นันทิชา   พรหมทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 34 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มารีย์นิรมล 2022/03/08 09:48:29am
48 เด็กชาย ศิวกร   ไชยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 30 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:37:43am
49 เด็กชาย ศิวปรีชา   จันทร์จรัส มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 34 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:45:38am
50 เด็กหญิง ปณิดา   พรพจน์ศุภกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 35 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2022/03/08 09:46:48am
51 เด็กชาย สกลพัฒน์   ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 17 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:59:14am
52 เด็กชาย บัวพรฑิตา   บัวขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 26 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 09:50:13am
53 เด็กชาย ปัณณวัชร   ประหยัดยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 7 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:02:52am
54 เด็กชาย ไวณวิณ   หอมสุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 10 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:02:49am
55 เด็กหญิง พิชดารัตน์   ธรธนบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 24 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:59:09am
56 เด็กหญิง กัญญาภัค   โพธิ์ไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 33 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:02:26am
57 เด็กหญิง ญาณิศา   วงษ์ภิญโญวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 5 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:51:38am
58 เด็กหญิง ภัทรภร   นิติอมรบดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 21 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:06:15am
59 เด็กชาย ณภัทร   เคนผาจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 23 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:57:01am
60 เด็กหญิง นภัทร   พูลชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 8 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2022/03/08 09:52:32am
61 เด็กหญิง ปพิชญา   นามโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 19 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2022/03/08 10:01:50am
62 เด็กชาย เกียรติวัฒน์   สีชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 09:52:46am
63 เด็กชาย กันต์ธีร์   บุตราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 2 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 09:53:00am
64 เด็กหญิง วิภาวนี   ศรีสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 12 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:04:53am
65 เด็กชาย อนาวินทร์   ตรีโรจน์พร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 13 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:01:09am
66 เด็กหญิง ภัทรานิษจฐ์   จำปาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:13:15am
67 เด็กชาย นครินทร์   อินทร์ขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 30 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:08:12am
68 เด็กชาย กฤติกร   คลังแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 11 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 10:07:25am
69 เด็กชาย ชินภัสร์   วงศ์พิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 6 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มารีย์นิรมล 2022/03/08 10:11:26am
70 เด็กชาย ณวัธ   อุทธสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 2 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:14:09am
71 เด็กชาย วสุธันน์   ประกอบจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 บ้านนาห้วยเเคน 2022/03/08 10:00:36am
72 เด็กชาย คมน์นิภัค   สุยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 14 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:13:09am
73 เด็กชาย รพีภัทร   ภักดีการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 31 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2022/03/08 10:02:41am
74 เด็กชาย พัทธดนย์   วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 33 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:05:35am
75 เด็กหญิง สิริวรางค์   บัวศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 14 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:07:53am
76 เด็กหญิง วาสิณี   พระฮึด มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 25 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 2022/03/08 10:11:58am
77 เด็กหญิง กานต์ชนก   พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 34 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 2022/03/08 10:11:13am
78 เด็กหญิง กิรณา   สิงห์โตหิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 11 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านเด็กวารินชำราบ 2022/03/08 10:11:50am
79 เด็กหญิง ธนัญชนก   วุฒิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 30 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 10:01:44am
80 เด็กหญิง พิชญ์ชญานิษฐ์   จำนงใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 33 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 2022/03/08 10:26:04am
81 เด็กชาย ธนันณัฏฐ์   พิทักษ์ธงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 13 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:24:31am
82 เด็กชาย ธีธัช   โพธิ์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 26 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:23:29am
83 เด็กหญิง วรินยุพา   โพธิ์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 36 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:22:39am
84 เด็กชาย ภูวศิษฏ์   สวัสดิ์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 36 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:29:45am
85 เด็กหญิง สุภาวดี   บุญรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 33 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:24:28am
86 เด็กชาย ภัทรพงศ์   จีนประสพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 8 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลบ้านเด็ก 2022/03/08 10:11:17am
87 เด็กชาย ภูริภัทร   บุญยู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 32 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 2022/03/08 09:57:58am
88 เด็กหญิง พันวา   บุศยะรัฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 19 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:33:06am
89 เด็กหญิง รัตน์ชนก   อ่อนมิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 14 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 2022/03/08 10:30:52am
90 เด็กหญิง เอมมิกา   ติดต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 7 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 รร.อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:21:25am
91 เด็กหญิง วิรวรรณ   สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:18:14am
92 เด็กชาย วงศธร   อัฒจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 12 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:29:57am
93 เด็กหญิง ณัฐณิชา   เชื้อหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:32:34am
94 เด็กหญิง อัญรินทร์    พันวัตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:37:32am
95 เด็กชาย พีระพงศ์   ศรีทาพักตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:34:24am
96 เด็กหญิง กัลยกร   สามีภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 32 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ 2022/03/08 10:29:07am
97 เด็กชาย ณัฐพล   หวังชม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 35 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:41:22am
98 เด็กชาย ไชยวัฒน์   ไชยชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 15 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:46:57am
99 เด็กหญิง จุฑามาศ    คนเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 30 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 10:41:30am
100 เด็กชาย อัคราเดช   สินเติม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 9 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:36:05am
101 เด็กชาย ณฐพล   ชลายน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 6 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:19:12am
102 เด็กชาย พัทธนันท์   กุลราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 14 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:32:13am
103 เด็กหญิง อินทุอาภา   สุริโย มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 26 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:39:44am
104 เด็กชาย ณัฐดนัย   สายแวว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 22 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:53:06am
105 เด็กชาย ธรอธิป   ยะระเขต มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 8 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 10:45:14am
106 เด็กหญิง ศศธร   พรหมสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 10 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ 2022/03/08 10:47:15am
107 เด็กหญิง ภัทรปภา   กลิ่นรอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 15 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 10:32:51am
108 เด็กชาย ธนกร    สวัสดิ์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 29 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:57:29am
109 เด็กหญิง ปรัชญวรรณ   สิทธิจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 25 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022/03/08 10:51:20am
110 เด็กหญิง พรทิวา   อารมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 27 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 10:55:46am
111 เด็กหญิง สุรัญชนา   ยานุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏ อุบลราชธานี 2022/03/08 10:41:36am
112 เด็กหญิง กัญญาภัค   แสงเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 15 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 11:06:37am
113 เด็กหญิง พาขวัญ   อุ่นท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 7 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอบลราชธานี 2022/03/08 11:05:18am
114 เด็กหญิง ธัญรดา   แก่แสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 2 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 11:00:19am
115 เด็กชาย พีระ   สุไวศยวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:03:47am
116 เด็กหญิง จุฑาทิพย์   หินนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 3 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 10:59:00am
117 เด็กชาย สิทธิชัย   ทันสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 11 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 เทศบาล2หนองบัว 2022/03/08 10:54:48am
118 เด็กหญิง จิดาภา   พรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 9 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 11:13:48am
119 เด็กชาย รัชชวัณณ์   จำปาแพง มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 32 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 11:22:31am
120 เด็กหญิง ปุณยวีร์   เมอมะนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 24 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2022/03/08 11:13:19am
121 เด็กหญิง อรชพร   ศรีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 2 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:23:07am
122 เด็กหญิง อมรรัตน์   แก่นเชื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 9 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2 2022/03/08 11:29:56am
123 เด็กชาย ญาณภัทร   แก้วใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 21 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 11:35:34am
124 เด็กชาย คุณานนต์   แก้วนารายณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 13 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:20:47am
125 เด็กชาย นิตย์รดี   กสิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 21 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:12:55am
126 เด็กหญิง อัญชเกศ   ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 36 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:34:03am
127 เด็กหญิง นิชาภา   สีทาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2022/03/08 11:30:39am
128 เด็กหญิง ฐิติวรดา    ติดชม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 12 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 11:47:49am
129 เด็กชาย ณัฐนันท์   สุบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 28 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านหนองก่านคำไผ่ 2022/03/08 11:46:34am
130 เด็กหญิง สุวภัทร   สุภสร มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 19 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 บ้านหนองมุก 2022/03/08 11:32:10am
131 เด็กชาย ธนภัทร   เกษมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 11:52:01am
132 เด็กชาย ปณพัฒน์   ชัยฑวังกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 34 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม 2022/03/08 11:51:04am
133 เด็กหญิง อิศริญาภรณ์    อรัญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 26 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 12:04:09pm
134 เด็กชาย ปฐพี   จันทะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 13 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 11:59:16am
135 เด็กชาย กัญญาณัฐ   คงแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 20 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 12:03:43pm
136 เด็กชาย พีรพัฒน์   หมู่แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 27 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มารีย์นิรมล 2022/03/08 12:06:07pm
137 เด็กชาย เหมราช   จินดาธณารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2022/03/08 12:09:03pm
138 เด็กชาย ณัฐพล   สมคิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 18 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 บ้านหนองแสง 2022/03/08 12:10:25pm
139 เด็กหญิง จิรัชยา   วงศ์บุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 24 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 12:05:40pm
140 เด็กหญิง กนกพร   แก้วคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 31 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านเด็กวารินชำราบ 2022/03/08 11:54:36am
141 เด็กหญิง ขวัญพิชชา   จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 23 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 หนองมุก 2022/03/08 12:03:39pm
142 เด็กชาย อินทัช   พงศ์พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 6 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 12:18:31pm
143 เด็กชาย พีรพล   พินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 35 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล 2022/03/08 12:13:44pm
144 เด็กชาย ธนยศ   หาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 20 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 12:17:20pm
145 เด็กหญิง ฟ้าใส   แดงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 17 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2022/03/08 12:22:11pm
146 เด็กหญิง ทัชชา   คำมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 5 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา 2022/03/08 12:12:46pm
147 เด็กชาย จิรภัทร์   มนัส มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 10 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 12:16:10pm
148 เด็กหญิง นวกาญจน์    มาตรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 22 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 12:20:59pm
149 เด็กหญิง ภัทรชนก   เหลืองเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 24 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ปทุมวิทยากร 2022/03/08 12:19:46pm
150 เด็กชาย ศิวะ   ถมยางกูร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 25 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 มูลนิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 12:36:17pm
151 เด็กชาย ณัฐพิเศรษท์    หงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 20 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 12:41:02pm
152 เด็กหญิง วชิรญาณ์   หรุ่นนุพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 15 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 12:45:10pm
153 เด็กหญิง พีระณัฐ   บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 โรงเรียนปทุมวิทยากร 2022/03/08 12:50:00pm
154 เด็กหญิง ธมลวรรณ   ธรรมสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 18 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 2022/03/08 12:44:06pm
155 เด็กหญิง อภิสรา   ทองวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 26 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 12:52:07pm
156 เด็กชาย ธนาเดช   มุสิกสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 21 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 12:55:09pm
157 เด็กหญิง บัณฑิตา   มาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 2022/03/08 01:10:01pm
158 เด็กหญิง พิชามญชุ์   ยกพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 20 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 2022/03/08 01:05:31pm
159 เด็กหญิง กุลธิดา   พรมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2022/03/08 01:14:16pm
160 เด็กชาย วชิรวิชญ์   สายสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 24 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนบ้านหนองมุก 2022/03/08 01:13:51pm
161 เด็กชาย อัครัช   ศิริปรีชาสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 28 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 เทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 2022/03/08 01:39:44pm
162 เด็กชาย วรากร   บัญญัตินพรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 23 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022/03/08 01:43:32pm
163 เด็กชาย กฤษกร    โชคสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 27 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 2022/03/08 01:27:45pm
164 เด็กชาย กวินภพ   เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 4 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 รร.นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่นอุบล 2022/03/08 01:57:20pm
165 เด็กหญิง นภาดา   เรียงผา มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 5 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 2022/03/08 01:16:43pm
166 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา   หลุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 29 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลน้องหญิง 2022/03/08 01:40:01pm
167 เด็กชาย สิรภพญ์   ทองประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 1 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล 2022/03/08 01:47:59pm
168 เด็กหญิง ศุภลดา   ตรีรัตนชวลิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 22 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 สาธิตมหาวิยลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022/03/08 02:06:12pm
169 เด็กชาย จรณ์   วชรมน มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 3 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 Ubon Adventis (มิชชั่น) 2022/03/08 02:06:11pm
170 เด็กชาย ธวัชชัย   สายสุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 19 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 02:11:49pm
171 เด็กหญิง อัยรินทร์   จันทร์สุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 2 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล 2022/03/08 02:11:32pm
172 เด็กชาย ณัฐภัทร   คำมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 5 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 02:14:42pm
173 เด็กหญิง ปวิชญา   สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 02:33:06pm
174 เด็กหญิง ครองขวัญ   นันตะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 16 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 02:28:10pm
175 เด็กชาย กณิญ   ไชยรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 9 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 02:18:10pm
176 เด็กหญิง ภัสร์ศศิร์   เลขะวณิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 25 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 02:30:41pm
177 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ   บุญศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 02:28:26pm
178 เด็กชาย ศรัณย์กร   ทองเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 19 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 เทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 2022/03/08 02:46:07pm
179 เด็กชาย ณวฐกร   ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 22 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 02:47:54pm
180 เด็กชาย สุภกร   ญานะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 12 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านเด็กวารินชำราบ 2022/03/08 03:05:05pm
181 เด็กชาย บุณยกร   วงชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 28 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อนุบาลน้องหญิง 2022/03/08 03:19:09pm
182 เด็กชาย ชิสาพัชร์   ปึงเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 20 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 03:30:52pm
183 เด็กหญิง ศิรัญญา   สุพะนานัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 18 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 03:34:52pm
184 เด็กชาย ฐปนวัชร   ฉลูสิริโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 03:23:44pm
185 เด็กชาย เตชธรรม   สิงคะเนติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 8 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 03:39:57pm
186 เด็กชาย ธนภัทร   ศิริชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 17 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 อนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 03:53:10pm
187 เด็กชาย ปัณณวัฒน์   กาบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 1 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/08 03:57:57pm
188 เด็กหญิง พิมพ์ชนก   มาสพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 16 ห้องเรียนนานาชาติ IP ม.1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2022/03/08 04:00:45pm
189 เด็กหญิง ธวัลรัตน์    เพชรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2022/03/08 04:12:43pm
190 เด็กหญิง ปาณิกา   สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 8 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 05:01:47pm
191 เด็กหญิง ธนัชชา   ทาคำห่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 21 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 2022/03/08 05:21:40pm
192 เด็กหญิง อุบลวรรณ   ชาววัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 10 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/08 05:20:21pm
193 เด็กชาย สิรภพ   พรมงคลวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 32 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2022/03/08 05:48:39pm
194 เด็กหญิง มณีรัตน์   ก้อนเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 5 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/09 01:28:05pm
195 เด็กชาย กีรติ   คชฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 37 ห้องเรียนพิเศษ ECP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/10 05:10:40pm
196 เด็กหญิง สุชาดา   อินทร์พิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 37 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 โรงเรียนอาเวมารีอา 2022/03/13 11:34:56am
197 เด็กชาย กันต์กวี   แก่นเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 37 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/14 10:33:45am
198 เด็กชาย สุวิจักขณ์   จันมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/03/31 02:01:00pm
199 เด็กหญิง ธนัชพร   เดชคำภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อนุบาลลูกรัก 2022/03/31 04:15:12pm
200 เด็กหญิง ธัญลักษณ์   แสงนิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ม่วงสามสิบอำนวยปัญญา 2022/03/31 04:20:13pm
201 เด็กชาย จิรายุภัทร    ประไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียน อุบลวิทยาคม 2022/03/31 04:37:28pm
202 เด็กชาย กิตติพร   ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ฮัวเฉียว 2 2022/03/31 04:32:35pm
203 เด็กชาย อัชฌา   บุญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2022/03/31 04:43:35pm
204 เด็กชาย วรวัฒน์   บุญทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/31 04:48:07pm
205 เด็กชาย ปพนธนัย   ไชยโกฏิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 ศ.อ.ร. 2022/03/31 05:02:18pm
206 เด็กหญิง พิชชาภา   กนกหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2022/03/31 05:54:47pm
207 เด็กหญิง อินทิรา   บุญลือพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/03/31 05:40:22pm
208 เด็กชาย จตุรภัทร   สัตรูพ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 บ้านหนองไหล 2022/03/31 05:59:12pm
209 เด็กชาย ด.ช.ณัฐวร    คุณิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุลบวิทยาคม 2022/03/31 07:45:11pm
210 เด็กหญิง ศิวรินทร์   เดชคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/04/01 08:51:13am
211 เด็กหญิง ภัสราภรณ์   จันทร์ทรง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 เทศบาล2 หนองบัว 2022/04/01 09:09:16am
212 เด็กหญิง ธัญชนก   นนทศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ห้องเรียนพิเศษ ESP ม.1 อาเวมารีอา 2022/04/01 12:21:34pm
213 เด็กหญิง ฟ้าใส   คำเติม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ปทุมวิทยากร 2022/04/29 08:24:51am
214 เด็กหญิง พิรุฬห์ลักษณ์   ไชยวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียนพิเศษ EMSP ม.1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2022/04/29 08:56:18am
215 เด็กชาย เจนวิทย์   สุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 อุบลวิทยาคม 2022/04/29 09:02:22am

 

 กลับหน้าหลัก